Lịch làm việc

Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
18/11/2019
Sinh hoạt dưới cờ; Ký duyệt kế hoạch tuần
Ban Giám Hiệu
Thứ Ba
19/11/2019
Làm việc tại cơ quan
Ban Giám Hiệu
Thứ Tư
20/11/2019
Tổ chức tọa đàm 20-11 tại cơ quan
Ban Giám hiệu
Thứ Năm
21/11/2019
Làm việc tại cơ quan
Ban Giám hiệu
Thứ Sáu
22/11/2019
Làm việc tại cơ quan
Ban Giám hiệu
Thứ Bảy
23/11/2019
Lao động
Ban Giám Hiệu, Giáo viên