Thông báo thăm dò dư luận đối với các tập thể, cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm học 2021-2022

Vừa qua, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu đã ban hành Thông báo thăm dò dư luận đối với các tập thể, cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm học 2021-2022.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Theo đó, căn cứ khoản 7 Điều 11 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 26 tập thể và 55 cá nhân được đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng Bằng khen.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 09/9/2022 đến hết ngày 17/9/2022.

Hình thức: Niêm yết công khai tại Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (địa chỉ http://sgddt.baclieu.gov.vn) và Website Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (địa chỉ: http://sgddtbaclieu.edu.vn).

Các ý kiến đóng góp, kiến nghị (nếu có) của các tổ chức, cá nhân xin gửi về Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (qua Phòng Tổ chức – Hành chính Sở) hoặc qua email (địa chỉ: vanphong.sobaclieu@moet.edu.vn).

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 143/TB-SGDKHCN ngày 09/9/2022./.