HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023

            - Ngày 28 - 09 -2022 Trường Tiểu học Vĩnh Bình A đã tổ chức thành công Hội nghị Nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục và người lao động Năm học 2022 - 2023. 

Hội nghị đã báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Công đoàn cơ sở tổng hợp, tiếp thu ý kiến và thống nhất biểu điểm thi đua năm học 2022-2023. Phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023.